เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
  4 เมษายน 2567 22:06    ชมรมจริยธรรม    ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    อ่าน 285  


เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม และปลุกจิตสำนึกบุคลากร ปี 2567

แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ปี 2567

แนวทางการส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2567

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน