เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

ด้านการคุ้มครองจริยธรรม
  30 พฤศจิกายน 2564 15:34    บทความทั่วไป    โรงพยาบาลน้ำโสม    อ่าน 1633  


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

    คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2564)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

   นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

   สื่อที่เกี่ยวข้อง

   ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

   ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553

   ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน