เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

EB 2 มาตราในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  13 ธันวาคม 2562 15:41    ITA    ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    อ่าน 208  


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 1. ขออนุมัติกำหนดมาตรฐาน กลไก ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงพายบาลน้ำโสม
 2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการหนดและดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. เจตนารมณ์นโยบายความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ เสริมสร้างคุณธรรมและมาตรการป้องกันการทุจริต
 5. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลน้ำโสมใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 6. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 7. แต่งตั้งคณะขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานโรงพยาบาลน้ำโสม
 8. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 9. แต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และปลดประกาศ สำหรับการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 10. ประกาศแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ 2563
 11. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
 12. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท)
 13. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 14. สขร.1_เดือน_กันยายน_2562
 15. สขร.1_เดือน_ตุลาคม_2562
 16. ชุดบันทึกอนุมัติจ่ายในปีงบประมาณ 2563
บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน