เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

ITA ปี 2563 EB 11-20
  19 สิงหาคม 2563 16:09    ITA    ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    อ่าน 572  


EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (ที่ผ่านมา)

 1.  บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ_พ.ศ._2562
 2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2562
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผน_พ.ศ._2563
 2. ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผน_พ.ศ._2563
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
 4. บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2563
 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลน้ำโสม ปี 2563
 6. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 4. หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติ ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบ ปีงบประมาณ
 3. ภาพถ่ายประกอบ
 4. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่
 5. ประกาศหลักเกณฑ์ สสจ.อุดรธานี
 6. ประกาศรายชื่อดีเด่นดีมาก รอบ 1 ตค.63
 7. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 1. บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
 3. ภาพถ่ายประกอบ
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ  กลไก  หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

 1. คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
 2. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
 3. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบ การประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์_ของหน่วยงาน
 6. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน
 7. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่
 8. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ  กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 3. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
 4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

 1. หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส ในนามชมรม STRONG
 2. การรวมกลุ่ม ชมรม STRONG
 3. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ***อาทิเช่น การแสดงเชิงสัญลักษณ์ การชูป้าย การรณรงค์ ภาพถ่ายกิจกรรม
 4. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส เช่น ***ข้อเสนอ ข้อทักท้วงต่อผู้บริหาร
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

 EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม
 2. สรุปผลรายงานการประชุม
 3. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ_และปรากฏการขออนุญาตนำ

<<< EB 1-10 ปี 63  EB 20-26 ปี 63 >>>

ขึ้นด้านบน