เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

ITA ปี 2563
  9 ตุลาคม 2563 10:06    ITA    ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    อ่าน 906  


EB 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ปีที่ผ่านมา) และขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงพยาบาลน้ำโสม 2563

EB 2 มาตราในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ขออนุมัติกำหนดมาตรฐาน กลไก ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงพายบาลน้ำโสม
 2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการหนดและดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. เจตนารมณ์นโยบายความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ เสริมสร้างคุณธรรมและมาตรการป้องกันการทุจริต
 5. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลน้ำโสมใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 6. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 7. แต่งตั้งคณะขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานโรงพยาบาลน้ำโสม
 8. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 9. แต่งตั้งผู้ปิดประกาศ และปลดประกาศ สำหรับการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 10. ประกาศแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลน้ำโสม ปีงบประมาณ 2563
 11. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
 12. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(วงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท)
 13. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 14. สขร.1_เดือน_กันยายน_2562
 15. สขร.1_เดือน_ตุลาคม_2562
 16. ชุดบันทึกอนุมัติจ่ายในปีงบประมาณ 2563
 17. สขร.1 เดือน มีนาคม 2563
 18. สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2563
 19. สขร.1 เดือน มิถุนายน 2563
 20. สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2563
 21. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4
 22. สขร.1 เดือน สิงหาคม 63

EB 3 การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลน้ำโสม 2563

EB 4 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 1. ขออนุมัติเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลน้ำโสม 2563
 2. สขร.1 เดือน ตุลาคม 2562
 3. ขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 62
 4. สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2562
 5. ขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
 6. สขร.1 เดือน ธันวาคม 2562
 7. ขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม2563
 8. สขร.1 เดือน มกราคม 2563
 9. สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 63
 10. สขร.1 เดือน มีนาคม 63
 11. สขร.1 เดือน เมษายน 63
 12. สขร.1 เดือน พฤษภาคม 63
 13. สขร.1 เดือน มิถุนายน 63
 14. สขร.1 เดือน กรกฎาคม 63
 15. สขร.1 เดือน สิงหาคม 63
 16. ขออนุมัติการเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 2. โครงการ
 3. รายชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น
 4. รายงานประชุม
 5. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
 6. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
 7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 2. โครงการ
 3. รายชื่อผู้ใช้บริการ_ผู้มีส่วนได้_ส่วนเสีย
 4. แผนงาน-โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
 5. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
 6. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
 7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 2. โครงการ
 3. รายชื่อผู้ใช้บริการ_ผู้มีส่วนได้_ส่วนเสียที่เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการ
 4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
 5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
 2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ใของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจะต้อง มีรายละเอียดดังนี้
 4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และภาพ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. เล่มผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ไตรมาส 1-2
 3. ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3-4 ปี 2563

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ_พ.ศ.2563
 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2563
 3. รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์_คปสอ.น้ำโสม_ปีงบประม_2563

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (ที่ผ่านมา)

 1.  บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ_พ.ศ._2562
 2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2562
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผน_พ.ศ._2563
 2. ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผน_พ.ศ._2563
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
 4. บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2563
 5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลน้ำโสม ปี 2563
 6. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 4. หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติ ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบ ปีงบประมาณ
 3. ภาพถ่ายประกอบ
 4. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่
 5. ประกาศหลักเกณฑ์ สสจ.อุดรธานี
 6. ประกาศรายชื่อดีเด่นดีมาก รอบ 1 ตค.63
 7. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 1. บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
 3. ภาพถ่ายประกอบ
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ  กลไก  หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

 1. คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
 2. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
 3. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบ การประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์_ของหน่วยงาน
 6. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน
 7. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่
 8. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ  กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 3. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
 4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

 1. หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส ในนามชมรม STRONG
 2. การรวมกลุ่ม ชมรม STRONG
 3. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ***อาทิเช่น การแสดงเชิงสัญลักษณ์ การชูป้าย การรณรงค์ ภาพถ่ายกิจกรรม
 4. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส เช่น ***ข้อเสนอ ข้อทักท้วงต่อผู้บริหาร
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

 EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม
 2. สรุปผลรายงานการประชุม
 3. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ_และปรากฏการขออนุญาตนำ

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการ ขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
 2. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20
 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา  หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต  แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

 1. หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรณีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จะต้องนำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมหรืออบรม/ สัมมนาด้วย
 3. ภาพถ่ายประกอบ
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน_Web_site

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 1. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 2. แผนชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามองค์ประกอบในข้อ 1) ถึงข้อ 4)
 3. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม ในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 1. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
 2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
 3. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 5. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนด
 6. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
 7. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนด ของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 8. .หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 9. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน
 10. แบบฟอร์มที่ 2
 11. แบบฟอร์มที่ 3
 12. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่
 13. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ฯ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการประกาศ
 2. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 3. กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
 4. บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงาน ผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขึ้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

 1. ขั้นตอนการรับบริการ
 2. ภาพขั้นตอนการรับบริการ
 3. ขออนุญาติขอเผยแพร่

 

บทความ

อ่านทั้งหมด
ขึ้นด้านบน